fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU – Eat-box.pl 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez EAT-BOX.pl – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Jeleniewska przy ul. Buczka 16 w Gdańsku 80-808, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 5833097322, REGON 222171356, zwanym dalej „Eat-Box”.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 1. Definicje
 • Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Eat-Box posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu do domu
 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
 • Catering do domu – zestaw 5 posiłkowych dań o określonym rodzaju i kaloryczności
 • ABONAMENT – okres trwania umowy wybierany przez Klienta. Minimalna ilość zestawów to 5.
 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta normal (1500,1800,2000, 2500 kcal)
  2. Dieta wege (1500, 1800,2000, 2500 kcal)
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko, adres i rodzaj diety.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Eat-Box.pl (www.eat-box.pl ) w zakładce „Cennik”. Zniżki uwzględnione w zakładce “Promocje” oraz widniejące na stronie www.eat-box.pl nie sumują się.

     4. Wykluczenia z diety

 1. Catering Eat-box nie przygotowuje diet indywidualnych, eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny.
 2. Catering eat-box nie bierze odpowiedzialności za potencjale szkody wywołane spożyciem posiłków w diecie Eat-box.pl. Klient ma obowiązek zapoznać się z zawartością pudełka i bierze pełną odpowiedzialność za decyzje o spożyciu.
 1. Złożenie zamówienia
 2. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem eat-box.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę lub
 3. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty  poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje oraz potwierdzenie płatności (szczegóły dotyczące płatności pkt. 5).
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Eat-box.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Eat-Box.pl za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Eat-Box.pl o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

 

Płatność za zamówienie i abonamenty

 1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Eat-Box.pl na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych
 2. Płatność należy uiścić zgodnie z pkt1, przy dokonaniu wyboru przelewu bankowego niezbędne jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności:
  1. zamówienie będzie realizowane jeśli Eat-Box otrzyma takie potwierdzenie do godz. 9:00 dnia poprzedzającego dostawę.
  2. wyjątek mogą stanowić podmioty gospodarcze, w przypadku których płatność będzie realizowana na podstawie Faktury VAT z terminem max do 7 dni kalendarzowych.
 3. Eat-Box.pl uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Eat-Box.pl za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Eat-Box.pl) kwotą należności.
 4. W przypadku podmiotów gospodarczych zalegających z płatnościami i nie dotrzymujących terminu płatności, sprawa będzie natychmiast zgłaszana do Krajowego Rejestru Długów.
 5. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminu abonamentu odpowiada Klient.

Dostawa

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się  od niedzieli do czwartku w godzinach 15:00-23:30. Dostawy pakietów cateringu na sobotę odbywać się będą zbiorczo w czwartek w godzinach 15:00-23:30.
 2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.9:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę. Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. Zmiana adresu dostawy możliwa jest na 48 godzin w dniach roboczych przed planowaną finalizacją zlecenia telefonicznie pod numerem emailowo: zamów@eat-box.pl i musi zostać potwierdzona.
 4. Godziny dostawy mogą ulec zmianie ze względu na nieoczekiwane wydarzenia na drodze, opóźnienia związane z praca kuchni lub inne nie przewidziane. Kurier indywidualnie informuje klienta o takiej sytuacji telefonicznie.
 5. Dostawa w dni świąteczne lub inne ustawowo wolne od pracy dostarczane będą dzień wcześniej tak aby zachować ciągłość zamówienia. W innym przypadku klient ma prawo do przełożenia danych dni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez system i dostęp do panelu klienta.
 6. Ewentualne przesunięcia dostaw spowodowane np. długa przerwa świąteczna będę publikowane z wyprzedzeniem.
 7. Opłaty za dostawę:  – na terenie Trójmiasta i okolic to 7 zł brutto
 1. Zmiana i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Eat-Box.pl wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu z 48 godzinnym wyprzedzeniem poprzez system i panel klienta.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Eat-box.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem zamów@eat-box.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Eat-Box.pl ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów diety w przypadku rezygnacji z diety. Klient może wykorzystać niezrealizowane dni pakietu w innym terminie lub dokonać cesji paczek na inną osobę.

Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamów@eat-box.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Eat-Box.pl poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 5. W razie stwierdzenia przez Eat-Box.pl , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Eat-Box.pl poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Eat-Box.pl , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Eat-Box należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Eat-Box.pl

 

 1. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez klienta z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Eat-Box.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów (biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). Administratorem danych jest Adrian Jeleniewski , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Jeleniewski ul. Buczka 16, 80-808 Gdańsk wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod NIP 5833097322. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z biurem Eat-box.pl telefonicznie lub emailowo. Dbamy o prywatność danych. Nie zwiększamy zakresu uprawnień.  Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.